logo

logo

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ที่มาของศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา

ราวกลางปีการศึกษา ๒๕๔๗ คุณวีระ(รัชพล)สุวรรณโชติ นายกสมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทยได้มีหนังสือเชิญตัวแทนนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าร่วมรายการ"มุมทอล์ควัยทีน"เพื่อบันทึกเทปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ โดยมีนายศราวุฒิ เตชะนอกและนายณรงค์ยศ รัตนอนันต์เป็นผู้ร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับปัญหาขยะ เพื่อนำเทปบันทึกชุดนี้เผยแพร่ทาง สถานีโทรทัศน์NHK ของประเทศญี่ปุ่น จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้คุณวีระมองเห็นแววและความสามารถในการพูด การกล้าแสดงออกของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว จึงอาสาเป็นวิทยากรมาอบรมพื้นฐานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ รุ่นที่ ๑ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทพลีลาในเดือนถัดมา...นี่เป็นปฐมบทฃองการกำเนิดศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น